اجاره خودرو بی ام و

سال ساخت : ۲۰۱۷

رنگ : مشکی

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۱۵۰

اجاره روزانه : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰

سال ساخت : ۲۰۰۷

رنگ : سفید

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۱۵۰

اجاره روزانه : ۹۵۰,۰۰۰

سال ساخت :

رنگ : مشکی

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۱۵۰

اجاره روزانه : ۱,۴۵۰,۰۰۰

سال ساخت :

رنگ : مشکی

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۱۵۰

اجاره روزانه : ۱,۸۰۰,۰۰۰

سال ساخت :

رنگ : سفید

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۱۵۰

اجاره روزانه : ۱,۳۰۰,۰۰۰

سال ساخت : ۲۰۱۶

رنگ : سفید – مشکی

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۱۵۰

اجاره روزانه : ۱,۹۵۰,۰۰۰

سال ساخت : ۲۰۱۰

رنگ : سفید

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۱۵۰

اجاره روزانه : ۲,۰۰۰,۰۰۰

سال ساخت :

رنگ : سفید

تعداد درب : ۲

کیلومتر مجاز : ۱۵۰

اجاره روزانه : ۱,۸۰۰,۰۰۰

سال ساخت : ۲۰۱۶

رنگ : سفید

تعداد درب : ۲

کیلومتر مجاز : ۱۵۰

اجاره روزانه : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰