اجاره خودرو مازراتی

سال ساخت : ۲۰۱۳

رنگ : زیتونی

تعداد درب : ۲

کیلومتر مجاز : ۱۵۰

اجاره روزانه : ۸,۰۰۰,۰۰۰

اجاره خودرو مازراتی

سال ساخت : ۲۰۱۲

رنگ : مشکی

تعداد درب : ۲

کیلومتر مجاز : ۱۵۰

اجاره روزانه : ۶,۵۰۰,۰۰۰

سال ساخت : ۲۰۱۱

رنگ : مشکی

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۱۵۰

اجاره روزانه : ۷,۰۰۰,۰۰۰