اجاره خودرو هيوندای

اجاره خودرو هیوندای

سال ساخت : ۲۰۱۷

رنگ : سفید

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۲۰۰

اجاره روزانه : ۷۵۰,۰۰۰

سال ساخت : ۲۰۱۴

رنگ : سفید – مشکی

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۲۰۰

اجاره روزانه : ۶۵۰,۰۰۰

سال ساخت : ۲۰۱۶

رنگ : سفید

تعداد درب : ۲

کیلومتر مجاز : ۲۰۰

اجاره روزانه : ۵۰۰,۰۰۰

سال ساخت : ۲۰۱۴

رنگ : سفید

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۲۰۰

اجاره روزانه : ۵۰۰,۰۰۰

سال ساخت : ۲۰۱۱

رنگ : سفید

تعداد درب : ۲

کیلومتر مجاز : ۲۰۰

اجاره روزانه : ۵۰۰,۰۰۰

سال ساخت : ۲۰۱۱

رنگ : سفید

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۲۰۰

اجاره روزانه : ۶۰۰,۰۰۰

سال ساخت : ۲۰۱۵

رنگ : سفید

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۲۰۰

اجاره روزانه : ۵۵۰,۰۰۰