لیست قیمت اجاره خودرو

اجاره خودرو مازراتی

سال ساخت : ۲۰۱۳

رنگ : زیتونی

تعداد درب : ۲

کیلومتر مجاز : ۱۵۰

اجاره روزانه : ۸,۰۰۰,۰۰۰

اجاره خودرو مازراتی

سال ساخت : ۲۰۱۲

رنگ : مشکی

تعداد درب : ۲

کیلومتر مجاز : ۱۵۰

اجاره روزانه : ۶,۵۰۰,۰۰۰

سال ساخت : ۲۰۱۱

رنگ : مشکی

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۱۵۰

اجاره روزانه : ۷,۰۰۰,۰۰۰

اجاره خودرو بنز

سال ساخت : ۲۰۱۲

رنگ : سفید

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۱۵۰

اجاره روزانه : ۱,۳۰۰,۰۰۰

سال ساخت : ۲۰۱۲

رنگ : سفید

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۱۵۰

اجاره روزانه : ۱,۳۰۰,۰۰۰

سال ساخت : ۲۰۱۴

رنگ : سفید

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۱۵۰

اجاره روزانه : ۱,۹۵۰,۰۰۰

سال ساخت : ۲۰۱۰

رنگ : مشکی

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۱۵۰

اجاره روزانه : ۲,۰۰۰,۰۰۰

اجاره خودرو بی ام و

سال ساخت : ۲۰۱۷

رنگ : مشکی

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۱۵۰

اجاره روزانه : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰

سال ساخت : ۲۰۰۷

رنگ : سفید

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۱۵۰

اجاره روزانه : ۹۵۰,۰۰۰

سال ساخت :

رنگ : مشکی

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۱۵۰

اجاره روزانه : ۱,۴۵۰,۰۰۰

سال ساخت :

رنگ : مشکی

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۱۵۰

اجاره روزانه : ۱,۸۰۰,۰۰۰

سال ساخت :

رنگ : سفید

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۱۵۰

اجاره روزانه : ۱,۳۰۰,۰۰۰

سال ساخت : ۲۰۱۶

رنگ : سفید – مشکی

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۱۵۰

اجاره روزانه : ۱,۹۵۰,۰۰۰

سال ساخت : ۲۰۱۰

رنگ : سفید

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۱۵۰

اجاره روزانه : ۲,۰۰۰,۰۰۰

سال ساخت :

رنگ : سفید

تعداد درب : ۲

کیلومتر مجاز : ۱۵۰

اجاره روزانه : ۱,۸۰۰,۰۰۰

سال ساخت : ۲۰۱۴

رنگ : سفید

تعداد درب : ۲

کیلومتر مجاز : ۱۵۰

اجاره روزانه : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰

اجاره خودرو پورشه

سال ساخت : ۲۰۱۲

رنگ : سفید – مشکی

تعداد درب : ۲

کیلومتر مجاز : ۱۵۰

اجاره روزانه : ۱,۸۰۰,۰۰۰

سال ساخت : ۲۰۱۷

رنگ : مشکی

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۱۵۰

اجاره روزانه : ۴,۵۰۰,۰۰۰

سال ساخت : ۲۰۱۲

رنگ : سفید – مشکی

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۱۵۰

اجاره روزانه : ۴,۵۰۰,۰۰۰

اجاره خودرو تویوتا

سال ساخت : ۲۰۱۱

رنگ : مشکی

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۲۰۰

اجاره روزانه : ۱,۸۰۰,۰۰۰

سال ساخت : ۲۰۱۰

رنگ : سفید

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۲۰۰

اجاره روزانه : ۱,۲۰۰,۰۰۰

اجاره خودرو مزدا

سال ساخت : ۲۰۱۵

رنگ : سفید

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۲۰۰

اجاره روزانه : ۴۵۰,۰۰۰

اجاره خودرو نیسان

سال ساخت : ۲۰۰۹

رنگ : مشکی

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۲۰۰

اجاره روزانه : ۳۵۰,۰۰۰

اجاره خودرو هیوندای

سال ساخت : ۲۰۱۷

رنگ : سفید

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۲۰۰

اجاره روزانه : ۷۵۰,۰۰۰

سال ساخت : ۲۰۱۴

رنگ : سفید – مشکی

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۲۰۰

اجاره روزانه : ۶۵۰,۰۰۰

سال ساخت : ۲۰۱۶

رنگ : سفید

تعداد درب : ۲

کیلومتر مجاز : ۲۰۰

اجاره روزانه : ۵۰۰,۰۰۰

سال ساخت : ۲۰۱۴

رنگ : سفید

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۲۰۰

اجاره روزانه : ۵۰۰,۰۰۰

سال ساخت : ۲۰۱۱

رنگ : سفید

تعداد درب : ۲

کیلومتر مجاز : ۲۰۰

اجاره روزانه : ۵۰۰,۰۰۰

سال ساخت : ۲۰۱۱

رنگ : سفید

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۲۰۰

اجاره روزانه : ۶۰۰,۰۰۰

سال ساخت : ۲۰۱۵

رنگ : سفید

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۲۰۰

اجاره روزانه : ۵۵۰,۰۰۰

اجاره خودرو کیا

سال ساخت : ۲۰۱۴

رنگ : سفید

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۲۰۰

اجاره روزانه : ۵۵۰,۰۰۰

سال ساخت : ۲۰۱۷

رنگ : سفید – مشکی

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۲۰۰

اجاره روزانه : ۷۵۰,۰۰۰

سال ساخت : ۲۰۱۵

رنگ : سفید

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۲۰۰

اجاره روزانه : ۴۰۰,۰۰۰

سال ساخت : ۲۰۱۵

رنگ : سفید

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۲۰۰

اجاره روزانه : ۶۰۰,۰۰۰

اجاره خودرو پژو

سال ساخت : ۱۳۹۵

رنگ : سفید

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۲۵۰

اجاره روزانه : ۱۸۰,۰۰۰

سال ساخت : ۱۳۹۵

رنگ : سفید

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۲۵۰

اجاره روزانه : ۲۵۰,۰۰۰

سال ساخت : ۱۳۹۵

رنگ : سفید

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۲۵۰

اجاره روزانه : ۱۸۰,۰۰۰